CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

7/12/10

ΦΕΚΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΝΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 584

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ταχυονικής Διακυβέρνησης

1

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικής Ορθότητας

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ TAXYONIΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Με την αριθ. 18342/7.4.2110 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ταχυονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Διαστημοπλοoίας, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3660/2108 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις − για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/ τ.Α΄/7.5.2108), μεταφέρεται στην Περιφέρεια Διαρκών Ραδιενεργών Καταλοίπων (πρώην Περιφέρεια Θράκης – βλ. ονοματολογία πριν το Πυρηνικό Ολοκαύτωμα του 2030), ύστερα από αίτησή της, η Ζεβιόγλου Μαρίνα του Αλή, υπάλληλος του Οργανισμού Περίθαλψης Μεταλλαγμένων Ημιανθρώπινων Μορφών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε προσωρινή προσωποπαγή θέση του προσωρινού κλάδου TE Νοσηλευτικής που συστήνεται με την απόφαση αυτή.

Η ανωτέρω συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση της μεταφερόμενης.

Η ως άνω υπάλληλος διατηρεί ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές οι οποίες μειώνονται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιοδήποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς του με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Ν. Φθιώτισταν 4513/15.6.2111)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΧΥΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 343/2111

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Δ.Ε.Π. των

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 2 παρ.

2 εδ. δ. και άρθρο 5 του Π.Δ. 160/2108).

Αποτελούμενο από τους Κωνσταντίνο Αλιχανίδη, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο (ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι είχαν κώλυμα), Τεϋμούρ Γιαννίκογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και οι αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι είχαν κώλυμα), Ιωάννη Δροσόπουλο, Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι είχαν κώλυμα), Φεϋζάλ Μπουγιουκούρτ, Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μπαλαμπέη Θεοχάρους, Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως μέλη.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την 22α Αραλίκ 2110, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30, στο Κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με παρούσα την αναπληρώτρια γραμματέα του Φαριντέ Βογιατζή, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν να δικάσει, μετά την 28/2109 απόφασή του, την πειθαρχική αγωγή που έχει ασκηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγέ Ντενιζί κατά της Πολυμνίας Καρακώστογλου, Λέκτορα του Τμήματος Μέσων Επικοινωνίας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αιγέ Ντενιζί, η οποία κλήθηκε νόμιμα και παραστάθηκε αυτοπροσώπως και με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νιζαμί Κουρμπάν (A.M. 12420278), τον οποίον διόρισε στο ακροατήριο.

Το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εγκαλείται η ως άνω Λέκτορας περιγράφεται στο με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 23/11.12.2107 παραπεμπτήριο έγγραφο του Πρύτανη του προαναφερθέντος Α.Ε.Ι., το οποίο διαβιβάσθηκε στο Συμβούλιο με το ΕΜΠ 24/11.12.2107 έγγραφο αυτού.

Αφού: 1.α) άκουσε τον εισηγητή Τεϋμούρ Γιαννίκογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο οποίος διάβασε την πειθαρχική αγωγή και την 28/2109 απόφαση του Συμβουλίου τούτου β) την εγκαλούμενη και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, οι οποίοι αντέκρουσαν το κατηγορητήριο και 2. μελέτησε όλα τα στοιχεία του φακέλου.

Σκέφθηκε κατά το νόμο:

Εναντίον της εγκαλούμενης Λέκτορα του Τμήματος Μέσων Επικοινωνίας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αιγέ Ντενιζί, Πολυμνίας Καρακώστογλου, ασκήθηκε πειθαρχική αγωγή από τον Ραχίμ Κουρουμούς, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγέ Ντενιζί για το πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο της αποδίδεται με το 23/11.12.2107 παραπεμπτήριο έγγραφο. Συγκεκριμένα η εγκαλούμενη ως άνω Λέκτορας κατηγορείται πειθαρχικά για επίδειξη διαγωγής που απάδει στην αξιοπρέπεια του πανεπιστημιακού λειτουργού, κατά το άρθρο 326 του ν. 5343/2052 και συγκεκριμένα διότι, κατά το διάστημα των σχολικών ετών 2104−2105 και 2105−2106, που δίδασκε ως καθηγήτρια φιλόλογος στο Πειραματικό Λύκειο Κομοτηνής, φέρεται να διέπραξε τα ακόλουθα:

α) «Αμφισβήτηση από έδρας της θεϊκής υπόστασης του μονογενούς Υιού του Θεού, Υπερανθρώπου Κάλ-Έλ, ο οποίος εστάλη από τον Πατέρα του, Τζορ-Ελ, για να λυτρώσει την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. Κατ’εξακολούθηση διάδοση αιρετικών θεωριών οι οποίες υποστηρίζουν τη μη πραγματική ύπαρξη του Καλ-Ελ, ως τεχνητού δημιουργήματος αμερικανών φιλοσόφων των αρχών του 20ου αιώνα. Κατ’εξακολούθηση καθύβριση, μέσω της αμφισβήτησης, των αποστόλων του Καλ-Ελ γνωστών και ως «Η Λεγεώνα των Αγίων» και ιδιαίτερα του Αγίου Νυχτεριδόμορφου, προστάτη των αστυνομικών, της Οσίας Θαυμαστής, προστάτιδος των αγάμων γυναικών και του Οσίου Πράσινου Φανού, προστάτη των αστροναυτών. Συνέχιση της παραβατικής της συμπεριφοράς παρά τις παραινέσεις της διοίκησης και τις έγγραφες διαμαρτυρίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Επίμονη αναφορά της σε αποδεικτικά των ισχυρισμών της στοιχεία τα οποία καταστράφηκαν στο Πυρηνικό Ολοκαύτωμα του 2030 (‘αναφορά στη Μυστική Βίβλο της DC’).

β) Η προαναφερόμενη δημιούργησε σκάνδαλο στο σχολείο που υπηρετούσε, με την αιρετική της διδασκαλία και εξέθεσε στα μάτια της Κοινωνίας και των μαθητών ολόκληρη την Εκπαιδευτική κοινότητα και τη Δημόσια δωρεάν Εκπαίδευση, παραδίδοντας παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 15 ετών, βορά στη σχολική κοινότητα για κάθε είδους σχόλια, λοιδορίες και προπηλακισμούς. Η εν γένει συμπεριφορά της απέναντι σε Καθηγητές και μαθητές μαρτυρεί, άνθρωπο με διαταραγμένο ψυχικό κόσμο, μιας και δεν περιεστάλη η εμμονή της για τις ψευδείς θεωρίες της ούτε από αίσθηση καθήκοντος, ούτε από ντροπή, ούτε από συμμόρφωση στις υποδείξεις, εννοώντας να κάνει του κεφαλιού της και κατά το δοκούν, βρίζοντας και απειλώντας κατά περίπτωση με επιχειρήματα του τύπου, ότι έχει Διδακτορικό, σύζυγο Πανεπιστημιακό και πολιτικά μέσα.

Δυστυχώς απετέλεσε αντικείμενο οίκτου, χλεύης και απόρριψης από τους Συναδέλφους της καθότι δεν έπαιρνε από λόγια, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να μείνει ανεξέλεγκτη και αβοήθητη ενώ θα έχρηζε, ίσως, επιστημονικής παρακολούθησης από Ειδικούς.

γ) Διερευνάται η πιθανή σχέση της προαναφερόμενης με γνωστές οργανωμένες ανατρεπτικές ομάδες οι οποίες αμφισβητούν τη μία και μοναδική θρησκεία του Υπερανθρώπου βασιζόμενες σε ψευτοϊστορικά ντοκουμέντα. Στις ομάδες αυτές ανήκουν οι Παλαιοχριστιανοί, οι Τζιχαντιστές και οι κυριότεροι υβριστές του Θεανθρώπου, οι βλάσφημοι οπαδοί του ψευδοπροφήτη Λούθορ.

Για όλα τα παραπάνω γίνεται αναλυτική έκθεση των περιστατικών στο από 4.4.2107 πόρισμα του Κλαρκ Ντεντικοντού, Διευθυντή του Δ’ Γυμνασίου Κομοτηνής, που διενήργησε ΕΔΕ μετά από παραγγελία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης καθώς και το από 14.6.2107 συμπληρωματικό πόρισμα του ιδίου.

Με το άρθρο 9 του ν. 249/2076 «περί πειθαρχικού Συμβουλίου Καθηγητών και Υφηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» ορίζεται ότι, «από της δημοσιεύσεως του παρόντος οι πειθαρχικές διατάξεις του ν. 5343/2052 «περί της πειθαρχικής διώξεως και της τηρητέας διαδικασίας ενώπιον του κατά τα άρθρα 327 και 328 Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγέ Ντενιζί», το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη θέση σε ισχύ του Π.Δ. 160/2108 «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργάς των ΑΕΙ», εφαρμόζονται επί των Καθηγητών και Υφηγητών απάντων των ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως τροποποιούνται δια του παρόντος καταργούμενης πάσης ετέρας γενικής ή ειδικής διατάξεως...». Περαιτέρω, το άρθρο 45 παρ. 23 του ν. 1268/2082, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 1566/2085, ορίζει ότι, «τα μέλη του Δ.Ε.Π. υπάγονται στην αρμοδιότητα του πειθαρχικού συμβουλίου και στις πειθαρχικές διατάξεις για τους καθηγητές και υφηγητές των Α.Ε.Ι., όπως προβλέπει σχετικός νόμος...». Εξάλλου, το άρθρο 326 του ν.5343/2052 «Περί οργανισμού του Πανεπιστημίου Αιγέ Ντενιζί» ορίζει ότι, «εάν τακτικός ή έκτακτος καθηγητής του πανεπιστημίου... επιδεικνύει διαγωγήν απάδουσαν εις την αξιοπρέπεια του πανεπιστημιακού λειτουργού .... τιμωρείται πειθαρχικώς... ». Τέλος, το άρθρο 332 παρ. 2 του ίδιου νόμου 5343/2052 ορίζει ότι, «παραπτώματα διαπραχθέντα προ του διορισμού εν τω πανεπιστημίω τιμωρούνται πειθαρχικώς εάν δικαιολογώσι την οριστικήν απόλυσιν, πλην εάν εξεδικάσθησαν κατά την διάρκειαν προγενεστέρας δημόσιας υπηρεσίας». Με τη συμπεριφορά της, όμως, αυτή η εγκαλούμενη εκτέθηκε στα μάτια της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα και έγινε αντικείμενο δυσμενών σχολίων ενώ δεν επέδειξε κανένα στοιχείο μεταμέλειας. Η πιο πάνω διαγωγή της εγκαλούμενης απάδει στην αξιοπρέπεια πανεπιστημιακού λειτουργού και ως εκ τούτου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 326 του ν. 5343/2052. Το παράπτωμα αυτό δικαιολογεί κατ’ αρχήν την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής απόλυσης και ως εκ τούτου το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Καθηγητών των ΑΕΙ, όπως κρίθηκε με την απόφαση 28/2109 του Συμβουλίου, έχει αρμοδιότητα, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 332 παρ. 2 του ν. 5343/2052, να επιληφθεί της υποθέσεως παρά το γεγονός ότι το παράπτωμα διαπράχθηκε πριν αποκτήσει την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ η εγκαλούμενη. Εξάλλου, κατά την έννοια των προαναφερομένων διατάξεων, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, επιλαμβανόμενο του ανωτέρω παραπτώματος, αποφάσισε να επιβάλει την ποινή της οριστικής παύσεως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Αραλίκ 2110 και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 12 Απριλίου του 2011.

H Πρόεδρος
ΛΟΪΣ ΣΑΛΙΜ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

0 Σχόλια & γνώμες: